Shtoni e-shitoren tuaj në Pazar3

Pazar3.mk është njëra ndër faqet kryesore të internetit në Maqedoni dhe ndihmon mbi 200,000 vizitorë unik çdo javë të gjejnë produktin e duhur me çmim të volitshëm.

Shumë prej vizitorëve të Pazar3 janë blerës aktiv dhe janë të gatshëm të blejnë produkte.

Sa është çmimi për tu listuar në shoping?

Të jeni i listuar në Shoping është falas. Qëllimi jonë është që bëjmë një listë me të gjitha e-shitoret online të Maqedonisë që ofrojnë artikuj që përputhen me kategoritë e produkteve tona. Për e-shitoret të cilat dëshirojnë të rrisin përfitimin e shoping, ne ofrojmë profilizimin si një shitje shtesë dhe kanal të marketingut.

Kërkesat për të qenë i listuar në shoping

Për të qenë i listuar në pamjen e paracaktuar shitorja duhet të:
 • të kryej veprimtarinë nga një kompani me regjistrim të TVSH-së së Maqedonisë
 • synojë konsumatorët në Maqedoni
 • caktojë çmimet në Denarin Maqedon
 • pranojë porosi përmes shitores online ose e-mailit
 • ofrojë mbështetje në gjuhën Maqedone
 • dërgojë artikuj në të gjitha komunat e Maqedonisë
 • ndjek të gjitha ligjet e Maqedonisë për konsumatorë
 • marr përgjegjësi për importimin/hyrjet e artikujve të listuar, si dhe për detyrimet doganore, taksat dhe pagesat tjera që duhet të kryhen në lidhje me këtë
Për shitoret përmes të cilave konsumatorët (qoftë në mënyrë të drejtëpërdrejtë ose të tërthort) përfshihen në një transaksion me një kompani jashtë zonës së BE/ZEE-së, të dhënat e mëposhtme duhet të përfshihen online:
 • emri, numri i regjistrimit dhe zyra e regjistruar e kompanisë së huaj
 • nëndega e kompanisë së shitësit dhe identiteti i korporatës që tregon nëse transaksionet janë të kryer përmes një deparamenti ose filiali
 • numri zyrtar i regjistrimit të TVSH-së që përdoret për të deklaruar shitjet te konsumatorët në Maqedoni
 • një deklaratë e postuar që tregon përgjegjësitë e shitësit për të gjitha tarifat që lidhen me produktet e importuara në Maqedoni, dhe që konsumatorët nuk janë përgjegjës për ndonjë detyrim, taksë ose pagesë në lidhje me këtë.
 • informatë e saktë lidhur me të drejtat e konsumatorit për të anuluar blerjen e tyre, në bazë të ligjit të Maqedonisë
Për ta vënë në listën ndërkombëtare, shitorja duhet të:
 • marr porosi përmes shitores online ose emailit.
 • dërgojë tek konsumatorët në Maqedoni

Regjistroni e-shitoren tuaj në shoping

Klikoni këtu që të shtoni shitoren tuaj

Në fillim