Të dhënat e e-shitores

Si ta dini nëse një shitës është në pajtim me ligjin

Kur blini artikuj, ju duhet të nënshkruani kontratë me kompaninë e cila operon në shitoren tonë. Janë një numër i madh ligjesh që specifikojnë nivelin minimal të kujdesit ndaj konsumatorit që duhet t'i përmbahet shitësi në këtë rast. Ligjet tjera e mbrojnë konsumatorin nga taktikat mashtruese dhe agresive të marketingut.

Të gjitha së bashku, këto rregullore ju japin të drejta të ndryshme konsumatorëve, të tilla si mundësinë e kthimit të artikullit me defekt ose të anuloj transaksionin e kryer nga një largësi. Gjithashtu këto rregullore e bëjnë të jashtëligjshme për kompanitë që të bëjnë veprime të pandershme ose mashtruese në marketingun e tyre drejtuar konsumatorëve.

Disa parakushte, megjithatë, janë se konsumatorët duhet të jenë në dijeni për kompanitë e përfshira, ju duhet të dini informatat kontaktuese të palëve të përfshira, dhe ju aktualisht duhet ta keni nënshkruar një kontratë me shitësin. Fatkeqësisht, kjo nuk është plotësisht e qartë për shitoret online dhe pikërisht këtu ndërhynë ligji për e-tregtinë. Ligji rregullon që të gjitha kompanitë që ofrojnë mallra dhe shërbime nëpërmes internetit duhet t'i informojnë konsumatorët rreth kompanisë së tyre. Kjo informatë kërkohet me qëllim që konsumatorët të kenë mundësi ta identifikojnë dhe kontaktojnë kompaninë që vepron në shitoren online.

Informatat e poshtëshënuara duhet të ipen:

  • Emri i kompanisë
  • Adresa e postës
  • E-mail adresa (ju lutem ta keni parasysh se vetëm një formë e kontaktit nuk është e mjaftueshme)

Nëse kompania ka ndonjë nga të poshtëshënuarat gjithashtu duhet të theksohet:

  • Numri i organizatës
  • Numri i regjistrimit të TVSH-së

Mbaj mend…

Vetëm pse një shitës ka dhënë informatat e mësipërme, kjo nuk do të thotë që janë të sakta. Nganjëherë shitësit e paskrupullt do të postojnë emra të rremë të kompanive, adresa ose numra të telefonit.

Nëse ju keni ndonjë dyshim për identitetin e shitësit, ju duhet të verifikoni se shitorja me të vërtetë vepron nga një kompani legjitime e listuar. Kjo më së miri vërtetohet përmes detajeve kontaktuese në faqet e internetit zyrtar të tyre meqenëse informatat që janë dhënë nga pronarët e shitoreve mund të mos jenë të kompanisë së vërtetë, por në vend të saj janë persona mashtrues.

Nëse një shitoreje i mungon ndonjë informatë, blini nga ndonjë shitore tjetër.

Në fillim