Politika e kthimit

Çka nënkupton një politikë e kthimin të e-shitores?

Nëse bilini ndonjë artikull nga lista e furnitorëve në Pazar3.mk, ju keni të drejtë ta ktheni artikullin e blerë minimum brenda 14 ditësh nga data kur keni pranuar artikullin. Shitësi do t'ju rikthejë të gjitha paratë, duke përfshirë edhe pagesën e transportit që keni bërë për dërgesën e artikullin deri tek ju. Por, megjithatë, ju jeni përgjegjës për pagesën e transportit për kthimin e artikujve deri tek shitësi.

Gjeni të gjitha informacionet e nevojshme para se të blini.

Në faqen e internetit, ju mund ta gjeni me lehtësi emrin dhe adresën e shitësit, një përshkrim të saktë të produktit dhe çmimit, mënyrën e dërgesës, dhe informatë të qartë për politikën e kthimit.

Blerja juaj duhe të konfirmohet.

Pasi që ta keni bërë porosinë tuaj, shitësi duhet t'ju dërgojë të dhënat e njejta të shkuara në një letër ose në e-mail. Nëse kompania nuk ju jep këto të dhëna, politika e kthimit zgjatet për një vit nga data kur ju keni pranuar produktin.

A është e vlefshme politika e kthimit për të gjithë artikujt?

Janë disa artikuj që ofrohen nga e-shitoret që nuk janë të mbuluar nga politika e kthimin. Këtu përjashtohen inçizuesit audio ose video dhe softverët kompjuterik të mbyllur ku kjo mbyllje është prishur, gazetat, botimet periodike, revistat dhe artikuj të tjerë që prishen e që për shkak të natyrës që kanë nuk mund të kthehen (ashtu siç është ushqimi).

Artikujt që janë prodhuar ose ju janë dërguar shumë më ndryshe se ajo që keni kërkuar ju, siç janë artikujt e personalizuar, mund të përjashtohen nga politika e kthimit të e-shitoreve, nëse këto ndryshime janë të cekura nga shitësi para se të transaksioni të jetë kryer.

A mund ta hapni paketimin e artikullit?

Për të qenë të pranueshëm për një politikë të kthimit të një e-shitoreje, artikujt duhet të mbeten kryesisht ashtu siç i keni pranuar, që do të thotë në të shumtën e rasteve ju duhet ta hapni paketimin me kujdes dhe t'i kontrolloni dhe testoni artikujt. Ju keni të drejtë të ndërmerrni veprimet e nevojshme për t'i kontrolluar artikujt, edhe nëse ky veprim zbret vlerën e artikujve.

A mund t'i besoni informatave të një shitoreje rreth politikës së kthimit?

Ka shumë pasaktësi dhe keqkuptime sa i përket politikës së kthimit, dhe si gjithmonë, njohuria para se të blini është mënyra më e mirë për të parandaluar ndonjë problem pas shitjes. Përveç gjërave të përmendura deri tani, këtu janë edhe disa gjëra të zakonshme mirëpo që janë terme të gabuara:

  • Ju patjetër duhet të paguani një tarifë për të përfituar nga politika e kthimit!
    Nuk është e vërtetë – kompanitë nuk duhet që të kërkojnë pagesë shtesë për të shfrytëzuar politikën e kthimit.
  • Listat e artikujve të veçantë nuk janë të mbuluar nga politika e kthimit, sikurse produktet me zbritje, artikujt që nuk përfshihen në ofertën e produktit standard, artikujt me kosto të lartë, artikuj të llojeve tjera si kompjuterë, telefona mobil, projektorë, makina për rroje etj.
    Nuk është e vërtetë – artikujt e vetëm që nuk janë të mbuluar janë inçizuesit audio ose video dhe softverët kompjuterik të mbyllur ku kjo mbyllje është prishur, gazetat dhe botimet periodike janë artikuj që nuk kthehen për shkak të natyrës që kanë (ashtu si produktet ushqimore dhe produkte të tjera që prishen).
  • Politika e kthimit nuk vlen nëse ju merrni produktin në shitore ose nga një pikë e furnizimit!
    Nuk është e vërtetë – nëse transaksioni kryhet nga një largësi, zbatohet politika e kthimit. Mënyra se si ju i pranoni artikujt nuk e ndryshon këtë çështje.

Mësoni detajet para se të bilini!

Nëse politika e kthimit ose ndonjë specifikë tjetër e transaksionit janë të rëndësishme për ju, kontaktoni së pari shitoren para se ta keni bërë blerjen në mënyrë që të merrni informata në detaje dhe të sakta. Sigurohuni që të gjitha marrëveshjet të jenë të dokumentuara me e-mail ashtu që ta parandaloni ndonjë konflikt të mundshëm më vonë.

Në fillim