Kavadar | Vendbanime | Baraka dhe garazha | Pazar3

Kavadar , 8
Në fillim