Regjistroni Pazar3 llogari dhe fitoni 50 denarë.

Termat dhe kushtet e përgjithshme për postim të shpalljeve

Rregullat e shpalljes

Shpalljet private

Shpalljet private janë për individët me të drejta ligjore për të nënshkruar kontrata për shit-blerje. Shpalljet private duhet të bëhen në përputhje me rregullat dhe udhëzimet e ligjit të Organizatës për Mbrojte të Konsumatorëve dhe rregullat e tjera të Maqedonisë lidhur me konsumatorët.

Pazar3 posedon të drejtën për të vendosur nëse një shpallje duhet të klasifikohet si shpallje private.

Shpalljet për kompani

Shpalljet për kompani janë për përdorim nga kompanitë që janë të regjistruara për TVSH në Maqedoni ose jashtë saj. Pazar3 posedon të drejtën për të vendosur nëse një shpallje duhet të klasifikohet si shpallje për kompani. Në bazë të Ligjit për Parandalimin e veprimtarisë te paregjistruar, Neni 8: Kur krijohet një shpallje, shpallësi është i detyruar të shfaq të dhënat identifikuese: dokument nga institucioni i përshatshëm ( Regjistri qendror në Maqedoni) për regjistrimin e aktiviteteve të përshtatshme ose një dokumenti për aktivitet të regjistruar - provë për regjistrim në regjistër të përshtatshëm të aktivitetit për individët privatë. (2) Publikimi i një reklamimi është i ndaluar nëse shpallësi nuk i dorëzon të dhënat e identifikimit në përputhje me paragrafin 1 te parë te këtij neni. Përcaktimi i këtij neni nuk i referohet shitjes të sendeve personale të përdorura nga individë privatë përmes reklamimit.

Shërbimet

Të gjitha shërbimet e shpallura duhet të ofrohen në përputhje me rregullat dhe standardet e Maqedonisë.

Kategorizimi

Shpallja juaj duhet të vendoset në kategorinë që e përshkruan më së miri produktin apo shërbimin tuaj. Ja disa gjëra që duhet t’i mbani në mend para se ta zgjidhni një kategori:

 • Shpallja juaj mund të refuzohet nëse nuk është vendosur në kategorinë e duhur.
 • Është e ndaluar që në një shpallje të vetme të vendosni shumë artikuj që u përkasin kategorive të ndryshme. Ju duhet t’i ndani artikujt sipas kategorive të tyre të duhura.
 • Shpalljet duhet të shpallen nën seksionin e duhur të llojit të shpalljes. Një lloj i shpalljes përshkruan nëse artikulli i shpallur është për shitje, i dhënë për qera, për blerje apo për ta marr me qera.
 • Llojet e shpalljeve për qera janë në dispozicion në disa kategori. Nëse këto zgjidhje nuk janë në dispozicion, atëherë objekte që jepen me qera duhet të regjistrohen si “Shitet” dhe objektet që kërkohen të merren me qera duhet të regjistrohen si “Blihet”.

Automjetet dhe pasuritë të patundshme

Ju nuk mund të shtoni më shumë se një automjet ose pronë në një shpallje. Administratorët e Pazar3 posedonjë të drejtën e fshirjes së numrit të tepërt të automjeteve ose pronave nga lista.

Shpalljet e dyfishuara (duplikate)

Nuk ju lejohet të postoni më shumë se një shpallje për të njejtin produkt njëkohësisht. Shpalljet që kanë përmbajtje të njejtë konsiderohen si të dyfishuara(duplikate) dhe do të fshihen.

Linqet dhe rekomandimet

Nuk ju lejohet të përfshini linqe të shpalljeve të tjera apo linqe të faqeve të tjera të ankandeve. Linqet lejohen vetëm në rast se ato referojnë specifikacionet e produktit ose shërbimit i cili gjendet në shpallje.

Pazar3 nuk mbështet qëndrimet dhe mendimet e shprehura nga faqet e internetit me të cilat Pazar3.mk është i lidhur.

Fotografitë dhe videot

Këto janë rregullat për ngarkimin e fotografive dhe videove:

 • Ato duhet të jenë në lidhje me produktin ose shërbimin që është në shpallje.
 • Nuk lejohet përdorimi i fotografive në më shumë se një shpallje njëkohësisht. Për automjete, fotot apo videot duhet të jenë të automjetit aktual që është në shpallje.
 • Ato nuk duhet të pëmbajnë logo, emra të kompanive, faqe të internetit, ose ndonjë informatë tjetër që mund të interpretohet në përgjithësi si marketing i biznesit.
 • Nuk ju lejohet të merrni fotografi ose video nga shpalljet e tjera pa lejën e shpallësit.
 • Ato nuk duhet të përmbajnë material me të drejtë autoriale si fotografi nga filmat apo nga muzika e mbrojtur.

Pazar3 ka të drejtë t’i largojë fotografitë apo videot nga shpalljet nëse ato shkelin këto rregulla.

Artikujt dhe shërbimet e paligjshme

Pazar3 vendos ndalesa në artikujt dhe shërbimet që mund të shpallen. Artikujt dhe shërbimet që janë të paligjshme me ligjin e Maqedonisë nuk do të publikohen.

Materialet me të drejta autoriale

CD-të dhe DVD-të e kopijuara si softveri i PC-së, lojërat kompjuterike dhe video-lojërat, si dhe filmat nuk lejohen të shpallen. Shitësit e këtij lloji të artikullit duhet ta vërtetojnë se produkti i tyre është origjinal.

Armët

Sipas ligjit të Maqedonisë, leja për posedim të armës është e domosdoshme. Kjo duhet të theksohet në shpallje nga shpallësi. (Ligji për Armët Gazeta Nr.7/05, Neni 5)

Përmbajtja ofenduese

Një shpallje konsiderohet ofenduese nëse posedon:

 • Përmbajtje të papërshtatshme drejtuar grupeve etnike, personave privat ose figurave publike.
 • Përdorim ofendues të emrave historik të grupeve etnike.
 • Fotografi dhe video klipe me përmbajtje ofenduese.

Përgjegjësia

Pazar3 nuk është përgjegjëse për natyrën e produktit apo shërbimit të shpallur. Kjo përgjegjësi i takon vetëm shitësit ose blerësit.

Ofertat joreale

Pazar3 ka të drejtë të refuzojë shpallje me përmbajtje që konsiderohen të jenë oferta joreale.

Marka tregtare

Të gjitha fotografitë dhe videot janë të publikuara me një markë tregtare të Pazar3. Kjo bëhet me qëllim që të parandalohet përdorimi i tyre në një kontekst tjetër.

Kushtet e përgjithshme

Të drejtat autoriale

E gjithë përmbajtja në këtë faqe të internetit si tekstet, fotografitë, logot, ikonat, shkarkimet dhe softverët janë pronë e PAZAR3.KOM LLC dhe çdo përdorim i tyre për ndonjë aktivitet tjetër ndëshkohet me ligj.

Politikat e privatësisë

Të dhënat personale

Informacioni personal është e dhënë që identifikon përdoruesin final. Disa nga infromacionet tuaja personale do të duhen të sigurohen gjatë regjistrimit të një reklame dhe krijimit të një llogarie në Pazar3.mk. Pazar3 nuk është përgjegjës për saktësinë e informacionit personal të dhënë. Pazar3 përdor informacionin e dhënë vetëm për qëllimin për të cilin është siguruar ai informacion. Nese nuk e keni dhënë pëlqimin që informacioni juaj të përdoret për aktivitete promovuese të marketingut, atëherë, informacioni i dhënë nuk do të përdoret për ato qëllime. Pazar3 nuk e ndan informacion personal me palët e treta dhe e ruan informacionin në mënyrë të sigurt, vetëm për qëllimin për të cilin është dhënë informacioni.

Nëse jeni duke reklamuar në Pazar3.mk, informacionet që kërkohet gjatë regjistrimit të një reklame janë:

 • Emri - Ky është informacioni të cilin ju e keni dhënë gjatë regjistrimit të një reklame në fushën “Emri”. Ky informacion sigurohet nga ju, si përdorues i faqes së internetit dhe ju keni të gjithë përgjegjësinë për korrektësinë e informacionet të dhënë.
 • E-mail Adresa - Kjo është e-mail adresa juaj e cila nuk është e shfaqur publikisht në faqen e internetit dhe palët e treta nuk mund ta përdorin atë. E-mail adresa juaj do të përdoret vetëm për qëllimin për të cilin është dhënë informacioni dhe ju keni rënë dakord gjatë regjistrimit të reklamës / hapjes së llogarisë.
 • Numri i telefonit - Ky është numri juaj i telefonit të cilin ju e keni dhënë si numër kontakti. Nëse nuk dëshironi që numri juaj i telefonit të shfaqet në reklamë dhe nuk doni që numri juaj i telefonit të jetë publikisht i dukshëm në faqen e internetit, atëherë, gjatë regjistrimit të reklamës, ju duhet të zgjidhni opsionin "Mos shfaq numrin e telefonit në reklamë”. Në atë rast, numri juaj i telefonit nuk do të jetë i dukshëm publikisht dhe do të shërbejë vetëm për qëllimin për të cilin është dhënë informacioni dhe ju keni rënë dakord gjatë regjistrimit të reklamës / hapjes së llogarisë.
 • Vendndodhja e artikullit që reklamohet - Ky është qyteti ku produkti shitet / shërbimi është ofruar. Për disa nga reklamat, kërkohet që të jepet edhe adresa e plotë. Vendndodhja e dhënë do të shërbejë vetëm për qëllimin për të cilin është dhënë informacioni, dhe ju keni rënë dakord gjatë regjistrimit të reklamës / hapjes së llogarisë.
 • Kur paguani për një reklamë me një kartë pagese, informacioni që ju jepni është informacion që nuk ruhet nga Pazar3, por përpunohet përmes një lidhjeje të sigurt HTTPS duke përdorur sistemin e përpunimit të pagesave të Bankës Halk (banka me të cilën ne bashkëpunojmë për të kryer pagesa në internet) e cila është çertifikuar nga VISA dhe MasterCard për përpunimin e transaksionit. Kur pagesa po realizohet dhe informacioni i kartës së pagesës shtypet, ato po përpunohen përmes protokollit të sigurt HTTPS të bankës dhe duke përdorur teknologjinë Secure Socket Layer (SSL). Pazar3 nuk ka ndonjë informacion në lidhje me detajet e kartës suaj të pagesës.

Nëse jeni duke përdorur faqen e internetit si vizitor, Pazar3 nuk po mbledh ndonjë nga informacionet tuaja personale. Pazar3 ka qasje vetëm në llojin e informacionit që nuk mund të identifikojë përdoruesin final në asnjë rast.

Pazar3 po merr të gjitha masat e nevojshme për të siguruar sigurinë maksimale të informacionit personal të përdoruesit final. Protokolli i sigurisë HTTPS përdoret gjatë përpunimit dhe transferimit të të dhënave në serverat tanë. Nëse dëshironi të kontrolloni informacionin tuaj ose të bëni ndonjë ndryshim, këtë mund ta bëni në faqen e internetit duke shtypur emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin tuaj. Ky fjalëkalim është i koduar. Pazar3 nuk rekomandon ndarjen e informacionit tuaj të fjalëkalimit me palët e treta. Informacioni juaj personal po ruhet në servera të sigurtë në të cilët ka qasje vetëm Pazar3. Kriptimi i disa të dhënave të ndjeshme bëhet duke përdorur Secure Socket Layer (SSL), teknologji e cila na lejon të sigurohemi se transferimi i informacionit tuaj personal është i sigurt. Web-faqja Pazar3 nuk mund të përdoret nga të miturit (më të rinj se 18 vjeç). Web-faqja është krijuar për të ofruar shërbime vetëm për të rriturit (më të vjetër se 18 vjeç).

Politika e Privatësisë e aplikuar, e publikuar në këtë web-faqe, bazohet në Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Teksti i konsoliduar i Ligjit në versionin (PDF) mund të shkarkohet në një formë elektronike nga faqja e internetit të drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të Republikës së Maqedonisë së Veriut (dzlp.mk).

Pazar3 përpiqet të mbrojë të dhënat tuaja personale dhe të parandalojë keqpërdorimin ose ndryshimin e të gjithë informacionit që merr nga përdoruesit e faqes së saj të internetit. Sidoqoftë, Pazar3 në asnjë rast nuk mund të garantojë që masat e sigurisë do të ndalojnë palët e treta të mbledhin informacione personale në mënyrë të paligjshme.
E drejta juaj si përdorues i Pazar3, në lidhje me politikën e privatësisë dhe mbrojtjen e të dhënave personale, janë e drejta për t'u informuar në lidhje me përpunimin e të dhënave personale, e drejta e fshirjes ose modifikimit të të dhënave personale, e drejta e kufizimit të të dhënave personale dhe e drejta e kundërshtimit.

Për çdo informacion shtesë në lidhje me të drejtën tuaj të mbrojtjes së të dhënave personale, mund të kontaktoni zyrtarin Pazar3 Monika Tasevska Dimitrievska për mbrojtjen e të dhënave personale të Pazar3 në këtë e-mail adresë: [email protected] dhe në telefon: 00 389 78 377 677 . Këtu ju mund të dërgoni një kërkesë për të marrë informacion në lidhje me përpunimin e të dhënave personale dhe kërkesë për të ndaluar përpunimin e të dhënave personale. Këtë kërkesë ju mund ta bëni përmes e-mail adresës ose me anë të kërkesës me shkrim dërguar zyrave të Pazar3 duke siguruar informacionin e mëposhtëm:

 • Emri dhe mbiemri
 • Numri i telefonit dhe e-mail adresa
 • E-mail adresa në të cilën dëshironi të merrni përgjigjen
 • Arsyeja se përse ju po kërkoni më shumë informacion në lidhje me përpunimin e të dhënave personale ose kërkoni të ndaloni përpunimin e të dhënave personale

Pazar3 dhe policia

Pazar3 bashkëpunon me policinë dhe autorite të tjera për të kundërvepruar ndaj aktiviteteve të paligjshme që mund të ndodhin në faqen e internetit. Identiteti i personave që ushtrojnë aktivitete të paligjshme mund të zbulohet përmes IP adresave, numrave të telefonit dhe të dhënave të tjera që kërkohen nga autoritetet zyrtare.

Emaili

Emaili është mjeti më i zakonshëm që përdoret për komunikim mes përdoruesve të Pazar3, por ju nuk ju kërkohet të shkruani emailin tuaj kur të regjistroni një shpallje. Si një shpallës, i përmendur në tekstin përshkrues të shpalljes ju mund të kontaktoheni vetëm përmes telefonit nëse ju preferoni.

Nëse ju regjistroni një email adresë, ajo do të përdoret vetëm për dërgimin e të dhënave lidhur me shpalljen tuaj.

Mbrojtja e të dhënave

Ne japim më të mirën e punës sonë për mbrojtjen e të dhënave tuaja personale kur ju përdorni faqen e internetit të Pazar3. Gjatë gjithë kohës që transaksioni është duke u kryer, ne nuk kemi qasje në ndonjë lloj të të dhënave siç është numri i kartelës me të cilën paguani, periudhën e vlefshmërisë së saj, kodin e sigurisë ose bilancin e llogarisë suaj bankare. Kur ju kryeni ndonjë pagesë përmes një kredit kartelës apo debit kartelës, i gjithë transaksioni ekzekutohet nga sistemi NESTPAY i cili përdor teknologjinë e fundit për mbrojtje SSL.

Cookies/Tekonologjia përcjellëse

Pazar3 përdor teknologjinë përcjellëse (“cookies” – dosje të vogla tekstesh që ruhet në kompjuterin tuaj) që implementohet në sistemet e reklamimit dhe i llogarit vizitorët unik. Kjo na mundëson neve mbledhjen e statistikave rreth vizitorëve tanë për përdorim të brendshëm si dhe për t’u siguruar se ju nuk do të shihni të njejtat hapsira reklamuese gjatë gjithë kohës që ju jeni në faqen tonë të internetit.

Teknologjia përcjellëse është anonime dhe nuk përmban të dhëna personale.

Nëse ju dëshironi ta deaktivizoni teknologjinë përcjellëse, këtë mund ta bëni në rregullimet e shfletuesit tuaj (browser settings). Këto rregullime mund t’i gjeni në kutinë e dialogut të opcioneve (option dialog box) të shfletuesit tuaj, në skendën e sigurisë (Security Tab). Deaktvizimi i këtyre rregullimeve do të thotë se ju nuk do to mund t’i përdorni disa veti të Pazar3.

Pazar3 gjithashtu përdor teknologjinë përcjellëse për ndërtimin e segmenteve të tregut dhe për përmirësimin e përvojës së faqes së internetit duke u bazuar në sjelljen e përdoruesve. Ky infromacion është anonim dhe përdoret vetëm për marketingun e synuar.

Ndryshimet në politikat e privatësisë

Pazar3 mbanë të drejtën në çdo kohë për të bërë ndryshime në politikat e privatësisë ose kushtet e përdorimit. Këto ndryshime hyjnë në fuqi nga momenti i publikimit të tyre në faqen e internetit.

Kontaktoni Pazar3.mk:

Pazar3.Kom Dooel
Rr. Tase Milosevski Nr.6
7310 Resen
Tax No 4024009501321

Tel: +389 (0) 47 55 11 66
Email: [email protected]

Mbaj mend…

 • Shpalljet të cilat shkelin rregullat nuk do të publikohen.
 • Fshini ose ripërtërini shpalljen nëse dëshironi ta shpallni përsëri artikullin ose shërbimin e njejtë.
 • Kontaktoni Qendrën për Kujdesin ndaj Konsumatorëve nëse nuk jeni të sigurtë që shpallja juaj është në përputhje me rregullat.
Në fillim

Web-faqja jonë përdor Cookies për të përmirësuar eksperiencën tuaj në shfletimin e faqes. Duke klikuar "Unë pajtohem" ose duke vazhduar me përdorimin e web-faqes, ju pajtoheni me përdorimin e Cookies. Nëse ju nuk pajtoheni, ju mund t'i ndryshoni parametrat e kërkimit në shfletuesin tuaj.

Më shumë informacione